top of page

Algemene Voorwaarden

1. Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen bij Danny Tchi Photography die worden gedaan door particuliere klanten.

Particuliere klanten zijn in deze zin mensen met hun woonplaats en afleveradres in de Bondsrepubliek Duitsland, op voorwaarde dat de goederen die ze hebben besteld niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.

Zakelijke klanten wordt gevraagd om bestellingen te plaatsen op de bestelpagina's die toegankelijk zijn via de zakelijke klantlogin [link naar zakelijke klantlogin].

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

2. Totstandkoming van het contract

Totstandkoming van het contract

De voorstelling van onze goederen en het verlenen van de optie tot bestellen vertegenwoordigen een concreet aanbod van onze kant om een ​​koopcontract te sluiten.

Door uw bestelling te plaatsen, aanvaardt u het aanbod en komt het verkoopcontract tot stand.

U ontvangt een orderbevestiging per e-mail op het door u opgegeven e-mailadres.

3. Uitsluiting herroepingsrecht

Een recht om de bestelling te herroepen volgens § 312g lid 1 BGB (herroepingsrecht) is uitgesloten, aangezien de bestelde fotoproducten niet geprefabriceerd zijn en een individuele selectie of bepaling doorslaggevend is voor hun productie of deze duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften (§ 312g par. 2 nummer 1 BGB).

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

4. Leveringsvoorwaarden

levering

(1) Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven afleveradres

- Duitsland

- Nederland
(2) Indien overmacht (natuurrampen, oorlog, burgeroorlog, terroristische aanslag) levering of enige andere dienst blijvend onmogelijk maakt, is de prestatieverplichting van Danny Tchi Photography uitgesloten. Danny Tchi Photography zal reeds betaalde bedragen onverwijld terugbetalen.

(3) Danny Tchi Photography kan ook weigeren om te presteren als dit een inspanning vereist die schromelijk niet in verhouding staat tot het belang van de klant bij het nakomen van het koopcontract, rekening houdend met de inhoud van het koopcontract en de principes van goede trouw. Danny Tchi Photography zal reeds betaalde bedragen onverwijld terugbetalen.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

5. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de aannemer totdat deze volledig zijn betaald.

6. Prijzen, verzendkosten en betaling

Prijzen en verzendkosten

De toegekende prijzen zijn definitieve prijzen inclusief omzetbelasting. Het bedrag dat wordt getoond op het moment van de bindende bestelling is van toepassing. Daarnaast zijn er verzendkosten, die afhankelijk zijn van het type verzending en de grootte en het gewicht van de door u bestelde goederen.

De hoogte van de verzendkosten wordt aangegeven in de online shop.

De koper heeft slechts recht op verrekening indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of erkend worden door de aannemer.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

betaling

Betaling geschiedt bij aflevering met

- PayPal

7. Rechten op grond van de Auteurswet

Foto's genieten bescherming volgens de Auteurswet. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, ontvangt de koper bij aankoop van foto's alleen een papieren exemplaar. Onverminderd de beperkingen van de UrhG, is het hem niet toegestaan ​​deze te reproduceren, verspreiden, openbaar te maken, te bewerken of op enige andere manier fysiek of immaterieel te gebruiken.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

8. Melding van defecten en garantie

Voor alle goederen uit onze winkel gelden wettelijke garantierechten. Bij gerechtvaardigde klachten - naar niet-consumenten, naar keuze van de opdrachtnemer - vindt achteraf verbetering of nieuwe levering plaats. Als de reparatie of nieuwe levering na een redelijke termijn twee keer mislukt, kan de koper zich terugtrekken uit de overeenkomst of een vermindering eisen.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

9. Algemene beperking van aansprakelijkheid

Schadeclaims wegens schending van secundaire contractuele verplichtingen zijn uitgesloten, tenzij sprake is van opzettelijk of grof nalatig gedrag of de schending van een essentiële contractuele verplichting of het lichaam of de gezondheid van een persoon. Hetzelfde geldt als vergoeding van indirecte of gevolgschade vereist is. Elke aansprakelijkheid in deze gevallen is beperkt tot de schade die te voorzien was bij het sluiten van het contract en typerend voor dergelijke gevallen. Aansprakelijkheid volgens de ProdHG blijft onaangetast.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

10. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen u en Danny Tchi Photography is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van het VN-kooprecht. Dit laat de dwingende bepalingen van de staat waar u uw gewone verblijfplaats heeft, onverlet.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

11. Geschillenbeslechting

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Algemene informatievereisten voor alternatieve geschillenbeslechting volgens art. 14 lid 1 ODR-VO en § 36 VSBG (wet consumentengeschillen)

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u kunt vinden op dit adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Wij zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Slotbepalingen

(1) Indien individuele bepalingen van dit contract geheel of gedeeltelijk onverbindend of nietig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van het contract, voor zover een contractpartner niet onredelijk benadeeld wordt.

(2) Wijzigingen of aanvullingen op dit contract moeten schriftelijk worden gedaan.

12. Scheidbaarheidsclausule

Mocht een clausule van deze voorwaarden niet van kracht zijn, dan blijft de effectiviteit van de overige voorwaarden onaangetast.

bottom of page